གཡུང་དྲུང་བོན།

bonpo-flagཀྱཻ། ཕྱོགས་བཅུ་འཇིག་རྟེན་མཐའ་དག་ན། །དམ་ཅན་ལྷ་སྲུང་ཁྱེད་རྣམས་ཉོན། །རིན་ཆེན་གསེར་བས་རིན་ཆེ་མེད། །སྐྱེམས་འཕང་ཆང་བས་ངོ་ཆེ་མེད། །སངས་རྒྱས་བཀའ་བས་བདེན་ཆེ་མེད། །གཡུང་དྲུང་བོན་བས་སྟོབས་ཆེ་མེད། །གཤེན་རབས་རྣམས་བས་མཐུ་ཆེ་མེད། །སེམས་ཀྱི་རྩལ་བས་མྱུར་བ་མེད། །དེ་རིང་གཤེན་གྱི་ཆང་བརྔན་གྱིས། །རང་རང་བསྟན་པ་སྲུང་བར་མཛོད། །བོན་གྱི་སྡོང་གྲོགས་བོན་གྱིས་བྱེད། །

མུ་ཙུག་སྨར།

Advertisements

One thought on “གཡུང་དྲུང་བོན།

དགོངས་ཚུལ་ཞོགས།

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Connecting to %s